Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku  więcej ...

Wybierz język:
Gród Byczyna Panorama miasta Byczyna

sisms.png

 

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od sierpnia 2018 roku obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

  1. 12 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 24 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowić iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w punktach wyżej, którą właściciel nieruchomości wskaże w deklaracji.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc bez wezwania w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca danego roku kalendarzowego na indywidualny rachunek bankowy przypisany przez Gminę Byczyna właścicielowi nieruchomości.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód własny gminy. Z pobranych opłat pokrywane są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- PDFUchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf

- PDFUchwała w sprawie zmiany Uchwały z dnia 27.10. 2016r..pdf